Deputy Head Girls 2022

Mālō ho kei kātaki au
`O tuku ha’aku me’a ke fai.
Kau faka’amu pe ke taau,
‘Aonga ho fu’u ngaue mai’.
 
‘Oku ma kau fakataha mo e punake’, ‘I he fakamalō mo e fiefia koe’uhi koe kei fieme’angāue’aki ‘a e ongo kaunanga’ni ‘e ghe ‘Otua. Neongo ‘a e vaivai moe fe’amokaki’,ka ‘oku ma faka’amu pe ke taau ke ‘aonga ‘ene ngaue mai. Kuo tau hotau langi’ pea kuotau pata ‘i lātu’u, he kuo tau lākai maim o ikuna’I ‘a e ta’u ko eni. Neongo koe ta’u makehe koe’uhi’ he na’e lahi hono ngaahi pole’, ‘o hange ko e Covid-19 mo e mo’ungaafi’. Ka ko hai na’a’ne lavelave ‘iloa te tau tu’uta mai ki he taulanga faka’osi ka ko ‘etau lava’I ‘a e ta’u faingata’a ko eni.

‘Oku ‘oatu heni ha fakamalo ki he ta’ahine puleako, ongo tokoni pule, tiuta lahi, faifekau mo e toenga ‘o e si’i kau ngaue ‘a e kolisi’, ha fakamalo koe’uhi’ koe falala kuo mou tuku mai kiate kimaua, ‘o ma kau he laine mu’a ‘i he kolisi’ ‘i he tāsipinga moe taki ki he toenga ‘o e fanau ako’. Fakamalo atu ‘i he vale ‘ia tama mo e tokoni fakaelaumalie,faka’atamai mo e fakaesino ‘i he tapa kotoa pe ‘o lave ai ‘a e ongo kaunanga’ni. Fakamalo atu ki he kau kolisi tutuku kotoa pe ‘I he tokoni kotoa pe moe poupou mai ki he fatongia’ni ‘I he ako moe ngaue.’Oku ‘oatu heni mo e fakamalo ki he toenga ‘o e si’i kau laine mu’a ‘I he kolisi’ ka koe kaunga ngaue ‘o e ta’u 2022. Fakamalo atu pikipikihama moe vaevaemanava ‘I he talangofua moe kataki ‘otau lava’i ai ‘a e ta’u’ni. Fakamalo atu ki he toenga ‘o e fanga tokoua kotoa pe’i he talangoufa moe taliangi ‘i he tapa kotoa pe ‘o e kolisi’.

‘Oku ‘oatu heni ‘a e kole fakamolemole ta’ahine puleako mo e toenga ‘o e kau ngaue moe fanau ako ‘o e kolisi, kapau na’e ‘i ai ha laka na’e ‘ikai taau pe ha fakafōtunga na’e ‘ikai lelei ki ho’omou vakai mai’,fakamolemole’i ange kimaua he koe potopoto pe ‘a niu mui. ‘Oku ‘oatu heni ha talamonu moe ‘ofa ki he Puleako’mo e kau ngaue’kotoa, ‘I he fua fatongia temou fuesia ‘I he ta’u ka hoko mai’. ‘Ofa ke kei kau ‘a langi ‘I he ngaue kotoa pe, pea kei langilangi’ia ai pe ‘a e ‘Otua ‘I he ako moe ngaue ‘oku tau fuesia. Talamonu atu ki he kaunga ta’u tutuku kotoa pe ‘o e ta’u 2022.

‘Ofa atu,
Makelesi Hausia Vailea (Tokoni Matapule – Ako nofoma’u) Siale Hala’ufia (Tokoni Matapule – Ako ’alu)
(Maamaloa Magazine 2022)
 
Scroll to Top