From the President of Education

‘Oku ou kole ke u fakatulou atu mo e ngaahi tu’unga kotoa pe, kae ‘atā ke fakaongo atu ‘a e pōpōaki ‘ofa mei he ‘Ofisi  Ako ‘o e Siasi Uēsiliana Tau’atāina ‘o Tongaˊ í Nukuálofa. Óku lelei kotoa pe a e kau Ófisa Ako Pule kaeúmaá a e kau ngaue kotoa pe a hotau ófisi í he Senita Dr Molitoni. Fakafetaí e ngaue.

Souke! Ko e ngaahi vai e kuo nau pasipasi nima he kuo ha mai ‘a e fonua pea mo ‘etau kau he ‘ikuna.  Ko e tau 2022 he ‘ikai lava ia ke tau fakamatala’i ‘a hono fotunga mo hono naunau, ka kuo tohi kotoa pe ‘i he hṓfangahau ‘o e ako ‘a e ‘oku fakamatala ki ai ‘a e Palofita ko Áisea 49: 2 “Pea na‘a ne ngaohi hoku ngutu ke hangē ko e heletā māsila, na‘a ne fufū au ‘i he malu ‘o hono nima;d pea kuo ne ngaohi au ko e ngahau kuo oloolo, kuo ne fakapuli au ‘i he‘ene hōfangahau.” Ko e natula ia ó e tangata ako, ko éne ílo meá óku masila. 

Ko e MAAMALOA ko e fakaílonga fakaako ia ó ha fefine ako. Óku fakamatala á Luke 1:1-4 á mahuínga ke ílo á e moóni mo e maú pau ke ílo kanokano ai é meá hook. Ko e natula ia ó ha makasini, ko e lekooti o mea hono í he taú koi a, ke ílo ai a e moóni pea e lau é he tokotaha kotoa pe.

Ko e Kaveinga ó e 2022: Ke langilangiía a e Ótua í he éku ngaue mo e ako (Saame 46:1-2, Matiu 6:33). Ko e fiemaú ia a e kolisi ki he éne kau ngaue mo e fanau ako, ke leleiía ki he Ótua í he éte ngaue mo e ako. Ka kuo pau ke te ngaueí lolotonga é te kei maú faingamalie. 

‘Oku tau sio atu ki he 2023 óku uki ai a hono kalofiama foóu ko e TALA’OFA ‘A E ‘OTUA ‘I HE AKO (Saame 24: 3-5; Saame 46:1-2; Sione 1:40). Ko e fakakaukaua ke hook étau ako ke maú ái á Talaófa á e Ótua. Ko e laka atu ke ma’u ‘a e Tala’ofa ‘a e ‘Otua ‘oku ne foaki mai ‘i he ako. Ko e tokanga ia na’e fai e Sione vahe 1 “Mo ‘omi ka mo sio kiai” (Sione 1:40), ‘Io ko e TALA’OFA ‘A E’OTUA HE AKO “Te ke mamata ki ha ngaahi me‘a ‘oku lahi ange ‘i he me‘a pehē “(Sione 1:51, Saame 46). Ko e ha ‘a e me’a te ne taofi ‘ai kitautolu mei he Ófa á Kalaisi? Kau ngaue mo e fanau ako Kolisi Kuini Salote – tuku ke taú maú á e TALA’OFA ‘A E ‘OTUA ‘I HE ÉTAU AKO.

‘Oku ou ‘ofa lahi atu pea ke fakamonū’ía atu ‘a e ngaahi ‘aho mālōlō ‘o e Kilisimasi’ mo e Ta’u Fo’ou na.

‘I he Lotu mo e Hūfia,

Rev. Dr. Palefau.

(From Maamaloa Magazine 2022)

 
Scroll to Top