Head Girl 2022

Tau kau ke fakamalo’ia
‘A e Tamai, ‘Alo, Laumālie
Kau ‘a e kakai ‘o langi na,
Kau mo mamani fulipe.

‘Oku ou fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi he taulama hao kuo fai ma’akitautolu ‘o tau a’usia ai ‘a e toumui e ngaue fakaako he faka’osinga ‘o e ta’u ko eni. Ko e ta’u na’e felemofafo hono ngaahi faingata’a. Na’e pā ‘a e mo’unga afi pea hake mo e peaukula he 15 ‘o Sanuali pea kanoni’aki e a’u mai ‘a e Vailasi Covid 19 ‘i he ‘uluaki uike pe ‘o Fepueli. Fakafeta’i ‘oku Ne ‘i vaka pe, Fakafeta’i ko e ‘Eiki pe.

Na’e tuku mai ‘a e falala ‘a e Puleako mo e kau faiako kiate au kae’umaa ‘a e kau matapule ‘e toko 45 ke poupou ki he ngaue. Neongo ‘e lau ko e ta’u ako nounou taha eni ka na’e lahi fau hono ngaahi pole. ‘Oku a’u mai ki he faka’osinga ‘o e ta’u na’e kei malava pe ngaahi fatongia ‘o ‘ikai ko e ngaahi ngaue fakaako pe kae tanaki atu mo e ngaahi fatongia kehekehe.

‘Oku ou fakahoko atu ki he Puleako, Faifekau Liliō Fakavā; Ongo Tokoni Puleako, Foulata Finau pea mo Mokosia Katoa; Faifekau ‘o e Kolisi, Mosese Hala’ufia;  Tiuta Lahi, Faifekau Finau Vaka pea mo e kotoa ‘o e kau ngaue ‘o e Kolisi Kuini Salote, ‘oku hounga mo’oni ho’omou tou’anga mo e akonaki ne hoko ko e fakakoloa lolotonga ‘emau ‘i he ‘api ni. He’ikai ngalo ‘i he’eku mo’ui ko e ta’u mohu tapuaki mo’oni kiate au ‘i he tapa kotoa ‘o e mo’ui, kau ai he ngaue, ako kae ‘amo atu e tupulekina ‘a e mo’ui fakalaumalie. ‘Oku ou fakamālō atu he falala ne mou tuku mai ki he kaunanga ni ‘i he ta’u ko eni.

Ko e taha e ngaahi koloa kuo u lave ai ‘i he ‘apiako ni ko e mahu’inga ‘o e talangofua. Na’e  tala kia Saula ko e ‘uluaki tu’i ‘Isileli ‘i he’ene tau’i e kau ‘Amaleki ke ne tamate’i kotoa ‘a e kakai mo ‘enau fanga manu. Ka na’e ‘ikai talangofua ‘a Saula ki ai he na’a ne pehe ke tuku pe ‘a e ngaahi monumanu faka’ofo’ofa he ‘e lava ke fai’aki ha feilaulau kia Sihova. Na’e houhau lahi ‘a Sihova he ‘oku Mahu’inga ange ‘a e Talangofua he fai Feilaulau. Ko e mahu’inga ia ‘o e talangofua ‘oku ne fakatonutonu ai kita he tu’utu’uni ‘oku te pehe ‘oku hala. Na’e ‘omi ‘e he Faifekau ‘o e Kolisi ha fakatataa ko ha fekau ke te ‘alu ‘o tufi mai ha fo’i niu kae lolotonga ko ia ‘oku te kei vala ako. ‘I he’ete laulau mo toe tali ‘o faka’uhinga pe na’e totonu koaa ke ō ‘o fetongi pea toki omi ‘o tufi ‘a e niu, ‘oku hoko ia ai ko e tu’utu’uni hala. Ka ‘i he’ete fakalongolongo pe ‘o fata mai ‘a e niu neongo ‘e ‘uli ai hoto vala ako, ‘oku hoko ia ko e tu’utu’uni tonu.

‘Oku hā pe he folofola, tohi ‘a e ‘Aposetolo ko Paula ki he Kakai ‘Efeso 6: 1-3,  ko e talangofua ko e ‘uluaki fekau ia ‘oku ‘i ai hono tala’ofa ‘a ia ko e foaki mai ‘e he ‘Eiki ha ngaahi ‘aho lahi ma’a kitautolu ‘i he maama ko eni.

‘Oku ou kole fakamolemole atu ‘i he tōnounou ‘o e fai fatongia, ko e ako laka pe. ‘Ilonga ha ngaue na’e ha lelei kiate kimoutolu, ko e’Eiki pe ia, ka ko e ngaahi tonounou, ‘oua na’a mou momoi he ko si’oku ngatanga.
Tuku pe ke u fakamanatu atu e lea faka’osi ‘a e ‘Aposetolo ko Paula he’ene tohi ki he Kakai Filipai 4:8, ‘Ilonga ‘a e ngaahi me’a ‘oku mo’oni, ‘ilonga e ngaahi me’a ‘oku taau, ‘ilonga e ngaahi me’a ‘oku totonu, ‘ilonga e ngaahi me’a ‘oku ma’a, ‘ilonga e ngaahi me’a ‘oku faka’ofo’ofa, ‘ilonga e ngaahi me’a ‘oku ongoongolelei, ‘io ka ai ha ‘ulungaanga lelei, pea ka ai ha me’a ‘oku fakamalo’ia, ko e ngaahi me’a ia ke mou tokanga ki ai.

Fakatauange ki he ‘Otua Mafimafi ke ne fai tapuekina mo ‘omi ha kelesi ‘oku lahi ke tau ‘inasi ai. Talamonu atu ki ha Kilisimasi Fiefia pea fakamonu’ia atu ‘a e ta’u fo’ou na mo hono feinga’anga kotoa pe. Ke kei langilangi’ia ai pe ‘a e ‘Otua ‘i he’etau ako mo e ngāue.

Tu’a ‘ofa atu,
‘Olive Wilhelmina Tukutau
(Maamaloa Magazine 2022)

Scroll to Top